6 lutego 2010

2. Regualmin chomikuj.pl

Niniejszy regulamin jest spisem zasad i ustaleń jakie obowiązują w serwisie chomikuj.pl

Znajomość regulaminu, pozwoli Ci pewnie i bezpiecznie korzystać z portalu chomikuj.pl Pamiętaj, aby przestrzegać wszystkich zawartych tu punktów.


Regulamin korzystania z portalu Chomikuj.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnych oraz płatnych kont dla Użytkowników indywidualnych w serwisie Chomikuj.pl, służącym do przechowywania i udostępniania swoich plików innym osobom, zwanego dalej serwisem, prowadzonym przez firmę Team-Solutions Piotr Truszkowski, ul. Niedzielskiego 2, 01-875 Warszawa.

2. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, iż akceptuje regulamin.

3. Każda osoba fizyczna, a także organizacja o charakterze niedochodowym - zastrzeżeniem punktu 7, ostatnie zdanie - ma prawo do założenia jednego konta w serwisie (zwanego na stronach www "Chomikiem"), stając się właścicielem konta.

4. Użytkownikiem serwisu staje się każda osoba fizyczna, która wykorzystuje serwis do umieszczania i udostępniania swoich plików, i/lub ich pobierania, niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła.

5. Chomikuj.pl to usługa w ramach której Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną celem przechowywania danych przez Użytkowników portalu. Przeznaczeniem serwisu jest umieszczanie przez Użytkowników plików, z których następnie mogą korzystać osobiście - z różnych lokalizacji geograficznych, jak i współdzielić z innymi Użytkownikami, wedle swojego wyboru.

6. Właściciel konta ma prawo do współdzielenia swojego konta z innymi Użytkownikami serwisu, poprzez delegację części swoich uprawnień - odczytu i/lub zapisu plików i/lub operacji na nich. Właściciel konta ma obowiązek zaznajomić współużytkowników swojego konta z postanowieniami niniejszego regulaminu.

7. Konta dla Użytkowników indywidualnych nie mogą być wykorzystywane do działalności komercyjnej, lub wspomagania tej działalności w jakikolwiek sposób. Przez działalność komercyjną rozumie się także umieszczanie przez Użytkowników reklam w opisie Chomika lub w jakimkolwiek innym miejscu portalu Chomikuj.pl a także inne formy czerpania korzyści majątkowych z posiadania konta w serwisie. Zakaz działalności komercyjnej nie dotyczy czerpania zarobku z Programu Partnerskiego Chomikuj.pl Przedsiębiorstwo może założyć bezpłatne konto w portalu celem udziału w Programie Partnerskim Chomikuj.pl, o ile nie będzie ono wykorzystywane do działalności komercyjnej w inny sposób.

8. Zabrania się współdzielenia konta polegającego na oddaniu do wyłącznej dyspozycji innej osoby określonych folderów konta. W przypadku zamiaru takiego zastosowania, zaleca się tej osobie założenie osobistego konta w serwisie.

9. Użytkownik może korzystać z konta bezpłatnego, któregoś z kont płatnych lub innych płatnych usług świadczonych w serwisie. Wszystkie opłaty związane z kontami i usługami płatnymi w serwisie dotyczą jedynie kosztów hostingu i transmisji danych i nie obejmują żadnych innych usług lub świadczeń, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone.

10. Konta płatne Użytkownik opłaca z góry na określony czas. Dokonując zakupu usługi, Użytkownik zgadza się na jej natychmiastowe aktywowanie. Ewentualna rezygnacja z korzystania z usługi nie pociąga za sobą roszczenia o zwrot opłaty.

11. Korzystanie z konta płatnego polega na prawie do korzystania przez określoną ilość miesięcy z konta o określonej ilości odnawialnego tygodniowego limitu transferu. Niewykorzystany transfer nie przechodzi na kolejne tygodnie ani na okres po zakończeniu abonamentu.

12. Dodatkowy transfer polega na jednokrotnym udostępnieniu określonej ilości transferu, który nie ulega odnowieniu. Transfer dodatkowy jest zużywany automatycznie, w chwili, w której Użytkownik pobiera plik, którego rozmiar przekracza dostępną w danej chwili ilość transferu tygodniowego. Transfer dodatkowy nie ma żadnych ograniczeń czasowych.

13. Transfer tygodniowy w kontach bezpłatnych odnawia się nad ranem, w dzień tygodnia odpowiadający dniu założenia konta. W przypadku kont płatnych transfer tygodniowy odnawia się w dzień tygodnia odpowiadający dniu wykupienia abonamentu danego rodzaju konta. Przedłużenie abonamentu przed jego końcem nie powoduje zmiany dnia tygodnia, w którym odnawia się transfer.

14. Jeśli konto zostało założone lub abonament został wykupiony na początku lub pod koniec doby, dzień, o którym mowa w punkcie 13 może odpowiadać dniu tygodnia przed dniem założenia konta/wykupienia abonamentu lub dniu tygodnia po dniu założenia konta/wykupienia abonamentu.

15. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z konta.

16. Użytkownik, podając dane osobowe na stronach serwisu oświadcza, że:
- są one zgodne z prawdą
- wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez właściciela serwisu w celu administracji kontem i obsługi płatności.
- wyraża zgodę na wysyłanie przez właściciela serwisu Chomikuj.pl na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od właściciela serwisu Chomikuj.pl lub jego kontrahentów. Treści te mogą być także wysyłane w systemie wewnętrznych wiadomości serwisu (prywatne wiadomości).

17. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane bezpośrednio przez strony www serwisu, lub przez wniosek w formie pisemnej, kierowany na adres określony w pkt.1 regulaminu.

18. Usunięcie przez właściciela serwisu, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług staje się technicznie niemożliwe i jest równoważne z usunięciem kont tego Użytkownika.

19. Każde istniejące w serwisie konto bezpłatne powinno być aktywnie wykorzystywane, w szczególności przynajmniej raz na trzy miesiące powinno nastąpić zalogowanie właściciela konta, tj. zalogowanie przy użyciu hasła właściciela, W przeciwnym razie konto może zostać usunięte.

20. Użytkownikowi serwisu zabrania się:
- rozpowszechniania za pośrednictwem konta w portalu plików, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw do ich publikacji w Internecie,
- umieszczania stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficznych, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów
- rozpowszechniania na serwerze plików przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści rażąco drastyczne
- rozpowszechniania na serwerze treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie.

21. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania serwisu, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
- niezakładania kont i nieumieszczania plików o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem - dotyczy to także opisów kont i plików,
- opatrywania umieszczanych plików nazwami i opisami zgodnymi z ich rzeczywistą zawartością,
- umieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie kontaktu z tego typu materiałami nie były narażone na przypadkowy z nimi kontakt,
- wpisania w formularzu rejestracyjnym konta w serwisie opisu charakteryzującego, jakiego rodzaju pliki będą tam przechowywane, a w wypadku zmiany przeznaczenia konta - do zmiany tego opisu,
- działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
- nieutrudniania innym Użytkownikom korzystania z portalu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy portalu w sposób, do którego nie są przystosowane,
- niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy witryn, w tym niepodejmowania prób odgadnięcia haseł,
- niezamieszczania skryptów i programów wykonywalnych oraz nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie punktów, sztuczne zliczanie transferu,
- bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://chomikuj.pl/Regulamin.aspx i zapoznawania się z nimi,
- nieumieszczania na koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych,
- niepobierania plików z serwisu w jakikolwiek sposób, który powoduje pobranie pliku bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron serwisu, z obejściem limitów transferu obowiązujących w serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji serwisu,
- nieobciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na założonym koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia konta,
- niepodejmowania prób sztucznego wypozycjonowania się na głównej stronie portalu (wśród kont wymienionych jako ostatnio dodane, ostatnio widziane lub najaktywniejsze).

22. Za naruszenie regulaminu uważa się także propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień.

23. Konto w serwisie jest osobiste, i zabrania się jego odsprzedaży, a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta. W przypadku wykrycia próby naruszenia tego punktu regulaminu, właściciel serwisu uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści materialnych, uzyskanych przez to działanie, wycenionych wedle jego uznania.

24. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, by usługi świadczone były w sposób nieprzerwany i pozbawiony wszelkich wad. Jednakże Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia transmisji danych, stosowana w Internecie i w serwisie, mimo stosowanych haseł, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. W żadnym wypadku właściciel serwisu nie będzie odpowiadał za szkody, których wartość będzie przekraczać kwotę opłaconego przez Użytkownika w danym okresie abonamentu.

25. Funkcja „zachomikuj do własnego chomika” umożliwia skopiowanie pliku z jednego konta w serwisie na inne bez konieczności ściągania i ponownego ładowania pliku. Plik skopiowany w ten sposób jest samodzielnym plikiem nie związanym z oryginałem. Właściciel konta z którego skopiowano plik w ten sposób nie ma możliwości ingerowania w dalsze losy kopii, chyba, że możliwość taką przewidują przepisy prawa. Korzystając z funkcji „Przechomikuj” Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem i rozpowszechnianiem danego pliku.

26. Funkcja „Muzyka” w programie ChomikBox umożliwia odtwarzanie plików muzycznych przechowywanych przez Użytkownika na jego koncie w portalu Chomikuj.pl bez konieczności ściągania ich na dysk. Funkcja ta umożliwia jedynie odtwarzanie plików, które znajdują się na prywatnym koncie Użytkownika czy to w drodze własnego wysyłania plików na serwer, czy samodzielnego kopiowania plików z kont innych Użytkowników. Przycisk „Odtwórz w programie ChomikBox” udostępniony przy plikach muzycznych na kontach innych, niż konto Użytkownika, służy do skopiowania danego pliku/plików na konto Użytkownika (tak, jak funkcja „zachomikuj”), a następnie dopiero odtworzenie w programie ChomikBox. Korzystając z funkcji „Odtwórz w programie ChomikBox” Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem i rozpowszechnianiem danego pliku.

27. Punkty przyznawane poszczególnym kontom stanowią formę kuponów promocyjnych przyznawanych Użytkownikom portalu i jakkolwiek właściciel portalu dołoży wszelkich starań, by punkty naliczane były zgodnie z zasadami określonymi na stronie http://chomikuj.pl/punkty.aspx, jednak nie udziela żadnej gwarancji na naliczenie punktów w określonej sytuacji opisanej w zasadach przyznawania punktów.

28. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
- sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
- jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego plików,
- skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
- udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
- informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
- szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej

29. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do:
- zmiany parametrów konta w serwisie, w przypadku kont płatnych, w czasie trwania opłaconego abonamentu mogą to być tylko zmiany podnoszące wartość świadczonej usługi,
- okresowego wyłączania serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
- natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
- skasowania w sytuacjach wyjątkowych niektórych, lub wszystkich plików, znajdujących się w serwisie,
- całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, na stronach www

30. Naruszenia postanowień regulaminu mogą skutkować ostrzeżeniem, blokadą publicznego dostępu do konta, całkowitą blokadą konta, usunięciem poszczególnych plików lub usunięciem konta Użytkownika na Chomikuj.pl wraz z wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez właściciela serwisu uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zablokowania publicznego dostępu do konta lub części plików lub całkowitej blokady dostępu do konta wraz z wysłaniem powiadomienia do właściciela konta.

31. Właściciel serwisu udostępnia specjalny rodzaj kont - konta Edu dla grup uczniów i studentów oraz innych grup osób skupionych wokół wspólnego zdobywania i poszerzania wiedzy. Konta Edu służą do ułatwienia dzielenia się materiałami edukacyjnymi między osobami korzystającymi z danego konta, zwłaszcza do wymiany notatek z zajęć, skryptów itp. Konta Edu są bezpłatne, ściąganie plików z ich zasobów nie jest obwarowane żadnymi limitami ani nie wymaga posiadania własnego konta w serwisie.

32.
Konta Edu nie służą do pobierania bez ograniczeń materiałów z zasobów innych kont, a do wymiany materiałów własnych osób korzystających z danego konta.

33. Konta Edu powinny spełniać następujące warunki:
- służyć określonej grupie ludzie skupionej np. wokół klasy, szkoły, roku, kierunku studiów etc.
- służyć wymianie materiałów ściśle związanych z nauką przedmiotów i kierunków studiowanych przez członków grupy korzystającej z danego konta lub zdjęć i innych materiałów o niewielkim rozmiarze związanych z życiem społecznym grupy osób korzystających z danego konta.

34. Właściciel serwisu przyznaje status Edu kontom zgłoszonym przez specjalny formularz na podstawie własnej oceny spełniania warunków wymienionych w punkcie 29. Od decyzji nie przewiduje się procedury odwoławczej. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo odebrania statusu Edu w każdym czasie w razie stwierdzenia nadużyć lub gdy konto przestanie spełniać warunki wymienione w pkt. 28 - 30 lub innych punktów regulaminu.

35. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z witryny w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu.

36. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników serwisu niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres abuse@team-solutions.pl

37. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być przesyłanie poprzez odpowiedni formularz kontaktowy Portalu, lub w formie pisemnej, na adres podany w pkt. 1 niniejszego regulaminu i będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania jej w systemie lub otrzymania pisma.

38. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, informując o tym na stronie http://chomikuj.pl/Regulamin.aspx

39. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 9.01.2010

Tekst regulaminu został przedrukowany w dniu 29.01.2010r
Upewnij się że nie wprowadzono żadnych zmian.

0 komentarze:

Prześlij komentarz